ปัญหาการติดตั้งสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006182

26/04/2024

อาการ:
ระบบรีสตาร์ตทุกครั้งที่บูท CD ระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้น ACPI

Example of symptom

โซลูชัน:
ไปที่ BIOS > Advanced > PCI Configuration และปิดใช้งาน I/O หน่วยความจําที่แมปสูงกว่า 4 GB

สาเหตุ:
ปัญหานี้ถือเป็นข้อจํากัดของระบบปฏิบัติการ ตัวเลือก MIMO หากปิดใช้งาน ไม่แมป I/O ของอุปกรณ์ PCI 64 บิตเป็น 4 GB หรือมีพื้นที่แอดเดรสมากกว่า