การแมป IO สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006155

27/06/2017

การแม็พ i/o (PDF)icon
เอกสารนี้แสดงการแม็พอินพุต/เอาต์พุตสำหรับบอร์ด Intel® Galileo การปรับปรุงถูกทำเครื่องหมายเป็นข้อความสีเขียวชื่อไฟล์: GalileoIOMappingRev2
ขนาดไฟล์:๖๕ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*