เพิ่มบอร์ด Intel® Edison ไปยัง Arduino * IDE 1.6.4

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006150

27/04/2018

Arduino * IDE 1.6.4 ไม่รวมบอร์ดพัฒนา Intel® Edison โดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเพิ่มบอร์ดไปยัง Arduino IDE 1.6.4 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เปิด Arduino 1.6.4

  2. เลือก เครื่องมือ ≫ บอร์ด: * ≫ ผู้จัดการบอร์ด:

    Boards Manager

  3. เลื่อนไปยังส่วนท้ายของรายการ

  4. หากต้องการติดตั้งบอร์ดพัฒนา Intel® Edison ให้เลือกบอร์ด intel i686และคลิกติดตั้ง

  5. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ ติดตั้ง จอแสดงผลในตัวอักษรสีเขียวที่อยู่ติดกับชื่อบอร์ด

    Boards Manager example

กลับไปและเลือกเครื่องมือ ≫ บอร์ด: * เพื่อเลือกบอร์ด

board menu example