ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006091

11/07/2017

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์(PDF)icon
ภาพรวมผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

 

ชื่อไฟล์: GalileoProdBrief_329680_003. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๘๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*