การเพิ่มขนาดพาร์ติชันรากบนบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005955

10/02/2020

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเพิ่มพาร์ติชันรากบนบอร์ด Intel® Edison จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสร้างรูปภาพที่กำหนดเอง สำหรับคู่มือนี้เราจะทำให้ขนาดราก๖๔๐ MB เป็นค่าเริ่มต้นขนาดราก๕๑๒ MB หากขนาดรากเพิ่มขึ้นมากกว่า๖๔๐ รีบูต ota อาจไม่ทำงาน

หมาย เหตุการเพิ่มขนาดรากอาจเพิ่มเวลาเริ่มต้นของบอร์ด Intel Edison
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ Linux Edison

 2. ขยายไฟล์ต้นฉบับ: tar xvf ≪ ชื่อไฟล์ >

 3. เปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นไฟล์ที่แยก: cd edison-src

 4. เปิดdevice-software/meta-edison-distro/recipes-bsp/u-boot/ไฟล์/edison. env

 5. ไปที่ พาร์ทิชัน = ส่วน
  1. ค้นหาพาร์ติชันที่มีชื่อว่าrootfs
  2. เปลี่ยนค่าเป็น ๖๔๐ mbค่าเริ่มต้นคือ๕๑๒ MB
  3. หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงพาร์ติชัน rootfs บันทึก และ ปิด ไฟล์
 6. เปิด อุปกรณ์-ซอฟต์แวร์/meta-edison-distro/สูตร-คอร์/ภาพ/edison-ภาพ bb.
  1. ค้นหาIMAGE_ROOTFS_SIZE
  2. เปลี่ยนค่าเป็น ๖๕๕๓๖๐ค่าเริ่มต้นคือ๕๒๔๒๘๘ ค่านี้เป็น kb และจำเป็นต้องตรงกับค่าที่เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่5
  3. หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง IMAGE_ROOTFS_SIZE แล้วให้ บันทึก และ ปิด ไฟล์
 7. สร้างภาพถ่ายโดยใช้ คู่มือผู้ใช้ Intel EDISON BSP ต่อไป