คู่มือผู้ใช้ Wi-fi สำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005916

19/10/2017

คู่มือผู้ใช้ wi-fi®ผลิตภัณฑ์ Intel (PDF)icon

เอกสารนี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้แนวทางการใช้งานแบบไร้สายบนแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison เครื่องอ่านควรมีความรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux * และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ชื่อไฟล์: edison_wifi_331438001. pdf
ขนาด: ๓.๔ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 001

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*