ตัวอย่างภาพสเก็ตช์และโค้ดพร้อมกับ Arduino * IDE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005816

16/09/2020

อนาล็อก

พื้นฐาน

สื่อ สาร

ควบคุม

ดิจิตอล

จอแสดงผล LCD

  • Autoscroll จะแสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการเลื่อนอัตโนมัติ

  • จอแสดงผลแสดง ให้เห็นถึงการใช้งานของจอแสดงผลและวิธีการแสดงผลแบบ nodisplay

  • เลื่อน แสดงให้เห็นถึงการใช้ ScrollDisplayLeft และ scrollDisplayright method

  • SerialDisplay แสดงข้อความจากข้อมูลป้อนเข้าของผู้ใช้

  • Setcursor สาธิตการใช้งานของวิธี setcursor

  • ทิศทาง textdirection การใช้งานของ LeftToRight และการส่งต่อด้วยเมธอด RightToLeft

สาย อักขระ

  • Stringlength สาธิตวิธีการใช้วิธีการที่มีความยาว

ไร้สาย (Wi-fi)

  • Simplewebserver LED ที่นำผ่านเว็บ

  • Webserver แสดงค่าของอินพุทแบบอะนาล็อก