คู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับโมดูลการประมวลผล Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005808

05/12/2017

คู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับโมดูลการประมวล Intel® Edison (PDF)icon

เอกสารนี้จะอธิบายถึงอินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์ของโมดูลการประมวลผล Intel® Edison มันแสดงภาพรวมของวิธีการสร้างบอร์ดขยายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโมดูลการประมวลผลของ Intel Edison

ชื่อไฟล์: edison-module-hardware-guide
ขนาดไฟล์: ๘๖๘ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๗
ฉบับปรับปรุง: 006

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*