คู่มือผู้ใช้ Bluetooth® สําหรับแพลตฟอร์ม Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005743

10/06/2022

คู่มือผู้ใช้Bluetooth®ผลิตภัณฑ์ Intel® Edison (PDF) icon

เอกสารนี้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้คําแนะนําBluetooth®บนแพลตฟอร์มการพัฒนา Intel® Edison ผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux* และการเชื่อมต่อBluetooth®

ชื่อไฟล์: edisonbluetooth_331704-007.pdf
ขนาด: 3.65 MB
วันที่: มิถุนายน 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 007

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*