ตารางข้อมูลสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005735

05/12/2017

เอกสารข้อมูลบอร์ด® Galileo ของ Intel (PDF)icon

แผ่นข้อมูลนี้มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบและกระบวนการติดตั้งสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

ชื่อไฟล์: Galileo_Datasheet_329681_003. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๕๒ KB

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*