คู่มือผู้ใช้สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005702

17/07/2017

คู่มือผู้ใช้บอร์ด® Galileo ของ Intel (PDF)icon
เอกสารนี้จะใช้งานร่วมกับตารางข้อมูลของ Intel® Galileo บอร์ดคู่มือการแม็พ i/o และเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและคุณสมบัติต่างๆของบอร์ด Intel Galileo

ชื่อไฟล์: galileo_boarduserguide_330237_002. pdf
ขนาด: ๐.๖๒ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*