ข้อกําหนดของระบบสําหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005509

02/12/2022

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) ต้องใช้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้:

หมาย เหตุ

ฟังก์ชั่นการใช้งานกับหน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับเฉพาะใน Windows 10 และ Windows 11 เท่านั้น