IPMI Adopters List

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ลงนามในข้อตกลงของผู้ปรับใช้ IPMI v2.0 เท่านั้น

2

ลงนามในข้อตกลงของผู้ปรับใช้ทั้ง IPMI 1.5 และ 2.0