Party Security TMI

ก่อนใช้แอพพลิเคชั่นใดๆ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ของแอพพลิเคชั่น หยุดข้อมูลที่มากเกินไป #นี่คือ ข้อมูลที่มากเกินไป หรือไม่