ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

Intel® Server Board S1200SP BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

Intel® Server Board S1200SP BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ EFI

ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

ยูทิลิตี้ตัวแสดง System Event Log (SEL)