ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบ (SysInfo)

ยูทิลิตี้ตัวแสดง System Event Log (SEL)

แพคเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S7200AP สําหรับ UEFI*