ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 8.1* for STK2MV64CC, STK2M364CC