ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Chipset INF Utility

Intel® Management Engine Driver for Windows 8.1* and Windows® 10

Intel® Management Engine Driver for Windows 7*

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver for Intel® 8/9/100 Series and Intel® C220/C610 Chipset Family