ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAPV

893750
PCN

SLAQG

893760
PCN
895742
PCN

SLAYY

897120
PCN
897266
PCN

SLAZB

897186
PCN