ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows Vista* 32(zip)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows Vista* 64 (zip)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows Vista * 32 (exe)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows Vista* 64 (exe)