ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista* 32(zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista * 32 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista* 64 (zip)