ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9S8

884354
PCN
884980
PCN

SL9ZL

887379
PCN
887664
PCN