ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Data Center GPU Flex Series - Windows*

Intel® Data Center GPU Flex Series สําหรับ Linux*

ไดรเวอร์กราฟิกศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ VMware ESXi*