ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับ Intel® Server Board M10JNP2SB

ไดรเวอร์ ตัวควบคุม Intel® Ethernet สําหรับ Linux* ตามบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP2SB

ยูทิลิตี้ AFU (AMI Firmware Update) สําหรับ M10JNP2SB