ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด โปรแกรมการจัดการจาก Intel®ไดรเวอร์สําหรับ Windows ๘.๑ * และ Windows®10

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows 7 *