ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Client NVMe* Microsoft Windows* Drivers for Intel® SSDs

Client NVMe* Driver for Intel® SSDs (Microsoft Windows 7*)