ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL66X

844686
PCN | MDDS
844687
PCN | MDDS
860613
PCN | MDDS

SL7G4

860614
PCN | MDDS