ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Xeon Phi™ 72x5 Processor Family & Intel® Xeon Phi™ Processor Software x200