ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® QuickAssist Technology Driver for Linux* – เวอร์ชัน HW 1.X

ไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology สําหรับ Windows* – HW เวอร์ชั่น 1.X

ไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology สําหรับ VMware* – HW เวอร์ชั่น 1.X

Intel® QuickAssist Technology Driver for FreeBSD* - HW Version 1.X