ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® QuickAssist Technology Driver for Linux* – HW Version 1.X

ไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel® QuickAssist สําหรับ Windows * – รุ่น HW 1.X