ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Watchdog Timer Utility

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for Intel® NUC11TN[x]i[x] products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for 11th Generation Intel® NUC Products

BIOS Update [TNTGL357]

Intel® Management Engine Driver for NUC11TNK

Intel® Rapid Storage Technology Driver for NUC11TN