Fractional PLL

ตารางที่ 1: ความสามารถใหม่ที่ให้บริการโดย fPLL

คำอธิบายลักษณะเด่น

fPLL ใน FPGA 28 นาโนเมตร

การสังเคราะห์ความถี่เศษส่วนที่แม่นยำ

การแทนที่ VCXO

การเปลี่ยนออสซิลเลเตอร์นาฬิกาอ้างอิง

ตัวรับส่งสัญญาณ ส่ง PLL