บล็อกการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลใน Stratix® Series FPGA

ตาราง 1 การเปรียบเทียบบล็อก DSP ใน Stratix Series FPGA

ตระกูล Stratix Series FPGA1

บล็อก DSP สูงสุด
ความถี่

9x9
ตัวคูณ
ต่อบล็อก

18x18 ตัวคูณ
ต่อบล็อก

27x27 ตัวคูณ
ต่อบล็อก

36x36 ตัวคูณ
ต่อบล็อก

เอฟพีจีเอ Stratix®

333 MHz

8

4

1

1

Stratix® II FPGA

450 MHz

8

4

1

1

Stratix® III FPGA

550 MHz

8

4

2

2

Stratix® IV FPGA

550 MHz

8

4

2

2

Stratix® V FPGA2

500 MHz

12

8

4

2