Intel® Ethernet 800 Series Network Adapters

(Up to 100GbE)

ผลิตภัณฑ์

7 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-2CQDA2

 • Q1'21 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 100/50/25/10/1GbE (200GbE when ports bifurcated) อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP

 • Q4'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 3.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • QSFP28 port - DAC ประเภทการต่อสาย
 • 100/50/25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 100/50/25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2

 • Q3'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4

 • Q3'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2

 • Q3'20 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's ประเภทการต่อสาย
 • 100/50/25/10/1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ที่มีความเร็วตั้งแต่ 1 ถึง 100gbps ย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมล้ำสมัยที่ปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ intel.com/ethernet