Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) สำหรับธุรกิจ

อินโฟกราฟิก: Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) คือความก้าวหน้าของ Wi-Fi ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้งานทางธุรกิจใน 20 ปี ด้วยความเร็วและความจุเครือข่ายที่มากขึ้น รวมถึงเวลาแฝงที่ต่ำกว่า จึงเหมาะสำหรับทั้งองค์กรและโฮมออฟฟิศ