ตารางผลิตภัณฑ์เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ D-ซีรีส์

ตารางภาพรวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะตระกูลในรูปแบบ PDF แสดงทรัพยากรและคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการ