ความรวดเร็วเสมือนในบริการทางการเงิน

อินโฟกราฟิกแสดงให้เห็นคุณประโยชน์จากความรวดเร็วเสมือนในบริการทางการเงินของหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ สำหรับ VMware vSphere และ Intel® Optane™ SSD สำหรับ VMware vSAN ในบริการทางการเงิน