Intel® MAX® 10 - 10M08 Evaluation Kit

Intel® MAX® 10 FPGA Evaluation Kit เป็นบอร์ดระดับเริ่มต้นสำหรับการประเมินเทคโนโลยี Intel® MAX® 10 FPGA

Intel® MAX® 10 - 10M08 Evaluation Kit

ด้วยบอร์ดการประเมินนี้ คุณสามารถ:

 • พัฒนาการออกแบบสำหรับ 10M08S, 144-EQFP FPGA
 • วัดค่าพลังงาน FPGA (VCC_CORE และ VCC_IO)
 • เชื่อมโยงระหว่างแรงดันไฟฟ้า I/O ที่แตกต่างกัน (VCC_IO ปรับได้บน Bank 8)
 • อ่านและเขียนในหน่วยความจำแฟลช NOR ของเอฟพีจีเอ
 • ใช้บล็อกที่ฝังตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลของ FPGA เพื่อวัดสัญญาณอนาล็อกที่เข้ามา
 • ต่ออินเทอร์เฟซไปยังฟังก์ชันหรืออุปกรณ์ภายนอกผ่านขั้วต่อ Arduino UNO R3 หรือตัวเชื่อมต่อแบบ through-hole
 • ใช้บอร์ด PCB และแผนผังของชุดเป็นโมเดลในการออกแบบของคุณ

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่งซื้อ Intel® MAX® 10 - 10M08 Evaluation Kit

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย ข้อมูลการสั่ง
EK-10M08E144

Intel® Solutions Marketplace

** ไม่รวม สายเคเบิลเพื่อการเขียนโปรแกรม (สั่งซื้อแยกต่างหาก) **

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

สิ่งที่มีให้มาในชุดการประเมินผล

Intel® MAX® 10 FPGA – 10M08 Evaluation Kit จะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • Intel® MAX® 10 Evaluation Board ที่ตรงตามข้อกำหนดของ CE
 • Intel® MAX® 10 FPGA (10M08, พาวเวอร์ซัพพลายเดียว, 144-pin EQFP)
 • Intel® Enpirion® EP5388QI ตัวแปลงแบบ point-of-load, 800 mA, DC-DC step-down (buck) พร้อมด้วยตัวเหนี่ยวนำแบบรวม
 • ส่วนหัว JTAG สำหรับ Download Cable Programming (POF) หรือการกำหนดค่า (SOF)
 • แหล่งสัญญาณนาฬิกาออสซิลเลเตอร์ภายนอกปลายเดี่ยว 50 MHz
 • สับเปลี่ยนตัวต้านทานและส่องจุดต่างๆ เพื่อวัดค่าพลังงาน FPGA
 • สวิตช์ ปุ่มกด จัมเปอร์ และ LED สถานะ
 • ตัวเชื่อมต่อ:
 • ส่วนหัว Arduino เพื่อรับแผ่นกันที่ทำงานเข้ากับ UNO R3
 • ตัวเชื่อมต่อแบบ through-hole ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป
 • ขั้วต่อ USB แบบ mini-B (แหล่งพลังงาน)
 • มีสาย USB ให้มา
 • เกลี่ยพื้นที่เพื่อติดตั้งโพเทนชิออมิเตอร์ (ลูกค้าต้องซื้อและติดตั้ง)
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Lite Edition ฟรี (ดาวน์โหลดและสิทธิ์การใช้งานจากเว็บไซต์)
 • เอกสารที่ครบถ้วน
 • คู่มือผู้ใช้ ใบรายการวัสดุ Schematic และไฟล์บอร์ด

ตาราง 2 มีเอกสาร Intel® MAX® 10 - 10M08 Evaluation Kit ให้

เอกสาร

คำอธิบาย

เวอร์ชั่น

คู่มือผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ชุดเครื่องมือการประเมิน

1.1

เอกสารการติดตั้งที่ครบถ้วน

(พีซีที่ใช้ Windows เท่านั้น)

(อัปเดต) การติดตั้งไฟล์ทั้งหมดโดยครบถ้วน รวมถึงคู่มือผู้ใช้, ใบรายการวัสดุ, เค้าโครง, PCB, Schematic, และเอกสารหรือไฟล์อื่นๆ

14.0.21

หมายเหตุ:

1การติดตั้งชุดเครื่องมือนี้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime v14.0.2