ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวด้านการจดจำป้ายทะเบียน

Expand All

เทคโนโลยีตัวอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติหรือการจดจำป้ายทะเบียน (LPR) ให้การตรวจจับข้อมูลยานพาหนะโดยอัตโนมัติ ALPR มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกวิดีโอหรือรูปภาพป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ ด้วยการประมวลผลชุดอัลกอริทึมที่แปลงภาพป้ายทะเบียนที่บันทึกไว้เป็นข้อความตัวอักษรและตัวเลข

เทคโนโลยี LPR ใช้กล้องรักษาความปลอดภัยในการบันทึกภาพยานพาหนะของคุณ แปลงข้อมูลเป็นตัวเลข และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้แล้วในส่วนถัดไป และเราจะรวบรวมรายละเอียดของยานพาหนะต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด: ผู้ผลิต รุ่น ปี สี ภูมิภาคหรือรัฐของสหรัฐฯ ที่บันทึกข้อมูล และภูมิภาคหรือรัฐของสหรัฐฯ ที่ออกป้ายทะเบียน

Intel ใช้รายละเอียดยานพาหนะต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อจำกัดการเข้าถึงบางพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ Intel ไว้เฉพาะสำหรับยานพาหนะที่ลงทะเบียน/ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Intel Campus
 • เพื่อติดตามความเร็วของยานพาหนะที่ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ความเร็วซ้ำ ๆ กันหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยอื่น ๆ
 • เพื่อติดตามการจราจรทั่วทั้ง Campus เพื่อปรับทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม
 • เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ใน Campus อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ฝ่ายกฎหมาย HR และ/หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขององค์กรอนุมัติ
 • เพื่อระบุและ/หรือค้นหาบุคคลและ/หรือยานพาหนะของบุคคลนั้น ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น

หลักกฎหมายของ Intel เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวภายใต้นโยบายนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมายดังกล่าวเป็นการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความยินยอม หรือผลประโยชน์ตามกฎหมาย

อาจมีการจัดการและใช้งานข้อมูลของระบบ ALPR โดยผู้รับข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อเหตุผลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และโดยทั่วไปแล้ว เพื่อการคงไว้ซึ่งการดำเนินงานใน Campus ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ:

 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัยองค์กรของ Intel
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Intel
 • ฝ่ายความสมบูรณ์และความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม

Intel จะไม่แชร์ข้อมูลของคุณ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้เราทำเช่นนั้น หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ALPR ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการจัดการอย่างเหมาะสมกับข้อมูลของระบบ ALPR เพื่อการปกป้องข้อมูลของระบบ ALPR ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยองค์กรของ Intel มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการกับการฝึกอบรมที่จำเป็นนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบ ALPR อย่างถูกต้องและการปกป้องที่จำเป็นสำหรับข้อมูลของระบบ ALPR

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบ ALPR จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 31 วัน และมีการเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการออกแบบมาให้เข้าใช้งานได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตที่มีเหตุผลที่ถูกต้องเท่านั้น หมายเหตุ: ข้อมูลที่รวบรวมในอิสราเอลจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 30 วัน และมีการเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับข้อมูลที่รวบรวมในที่อื่น