ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านบริการที่มีการจัดการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1พิจารณาจากยอดเงินที่เรียกเก็บและ/หรือยอดขายจากการบริโภค ของปีปฏิทินล่าสุดหรือ 4 ไตรมาสสุดท้าย
2อาจเพิ่ม T&Cs เพิ่มเติมในคู่มือเว็บไซต์/พาร์ทเนอร์ เช่น ไม่มียอดซื้อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา