คู่มือการเผยแพร่ Intel® Solutions Marketplace

ดูคู่มือการเผยแพร่ Intel® Solutions Marketplace ที่มีผลใช้กับผู้เผยแพร่และข้อเสนอทั้งหมดใน Intel® Solutions Marketplace

คู่มือการเผยแพร่ Intel® Solutions Marketplace

วันที่จัดทำเอกสาร: สิงหาคม 2020

คู่มือการเผยแพร่ Intel® Solutions Marketplace Publication (“คู่มือการเผยแพร่”) เหล่านี้มีผลใช้กับผู้เผยแพร่และข้อเสนอทั้งหมดใน Intel® Solutions Marketplace (“Marketplace”) คู่มือการเผยแพร่เหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวก A ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Partner Alliance ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") หากต้องการเข้าร่วมใน Intel® Solutions Marketplace ผู้เผยแพร่ต้องปฏิบัติตามคู่มือการเผยแพร่เหล่านี้ตลอดเวลา หากผู้เผยแพร่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการเผยแพร่ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม Intel อาจลบเนื้อหาของผู้เผยแพร่ออกจาก Marketplace Intel อาจปรับปรุงคู่มือสำหรับผู้เผยแพร่เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. นิยาม
  • “ข้อเสนอ” หมายถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ผู้เผยแพร่มีให้ลูกค้าเลือก
  • “ข้อมูลข้อเสนอ” หมายถึงข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นธรรมชาติและคุณสมบัติของข้อเสนอตามที่ผู้เผยแพร่เป็นผู้ระบุซึ่งเกี่ยวพันกับคำขอในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรืออย่างอื่น
  • “เนื้อหา” หมายถึงข้อมูลหรือสื่อที่เผยแพร่ หรือที่พบได้ Marketplace) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลข้อเสนอและการเผยแพร่
  • “ผู้ใช้” หมายถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือผู้ใช้ปลายทางที่เข้าเยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์จาก Marketplace (นอกเหนือจากผู้เผยแพร่) หรือดู หรือเข้าถึงเนื้อหา
  • "ผู้เผยแพร่" หมายถึงผู้ใช้ใดๆ ที่มีสิทธิ์เผยแพร่ Marketplace ต่อสถานะสมาชิก และเขียน แก้ไข หรือโปรโมทเนื้อหาบน Marketplace
  • "ระบบ" หมายถึงชุดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่รวมอยู่ในตัว เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือระบบเซิร์ฟเวอร์
  • "ส่วนประกอบ" หมายถึงส่วนประกอบของระบบฮาร์ดแวร์ เช่น เมนบอร์ด โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ แชสซี หรือพาวเวอร์ซัพพลาย
  • "ซอฟต์แวร์" หมายถึงกลุ่มข้อมูล คำแนะนำ หรือข้อมูลการปฏิบัติการอื่นๆ ที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์
  • "บริการ" หมายถึงการดำเนินงานที่ตอบสนองและรองรับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เช่น การออกแบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การผลิตตามสัญญา โลจิสติกส์ คลาวด์ และการตรวจสอบคุณภาพ
  • "โซลูชัน" หมายถึงแอปพลิเคชันการรวมระบบและซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
 2. กระบวนการอนุมัติและการคงสภาพการเผยแพร่
  • กระบวนการการส่ง ผู้เผยแพร่ต้องส่งคำขอเผยแพร่เนื้อหาใน Marketplace แก่ Intel เนื้อหาทั้งหมดที่เสนอต้องเผยแพร่ภายใต้คู่มือการเผยแพร่เหล่านี้ Intel อาจอนุมัติหรือปฏิเสธเนื้อหาใดๆ ภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และอาจตั้งเงื่อนไขในการอนุมัติให้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขเนื้อหา ผู้เผยแพร่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ เมื่อ Intel อนุมัติเนื้อหาที่เสนอโดยผู้เผยแพร่แล้ว เนื้อหาที่เสนอจะได้รับการเผยแพร่ใน Marketplace และผู้ใช้ Marketplace สามารถดูเนื้อหาได้ คุณไม่มีสิทธิเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ใน Marketplace เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก Intel ตามคู่มือการเผยแพร่นี้
  • การปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหา: คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของคุณได้ทุกเมื่อ แต่คุณต้องส่งเนื้อหาที่ปรับปรุงแล้วให้ Intel อนุมัติ เนื้อหาที่ปรับปรุงแล้วของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่จนกว่าจะได้รับอนุมัติโดย Intel
  • การแสดงสิ่งที่นำเสนอ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดลักษณะของการนำเสนอและการโปรโมทเนื้อหาใน Marketplace ในการเข้าร่วมใน Marketplace ผู้เผยแพร่ต้องมอบสิทธิ์แก่ Intel ในการแสดงเนื้อหาและข้อเสนอ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ว่าคุณในฐานะผู้เผยแพร่เป็นผู้จัดหาข้อเสนอนี้
  • การคงสภาพการเผยแพร่ ผู้เผยแพร่ต้องรักษาสภาพของเนื้อหาและข้อมูลของข้อเสนอให้ทันสมัย Intel จะดำเนินการรีเฟรชวงจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ Intel รุ่นใหม่และระบบที่ขับเคลื่อนด้วย Intel® และลบผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิต ผู้เผยแพร่ยอมรับจะให้ความร่วมมืออย่างสมเหตุสมผลเพื่อทำงานร่วมกับ Intel ให้สอดคล้องกับวงจรรีเฟรชดังกล่าว
 3. เกณฑ์พื้นฐาน
  • ผู้เผยแพร่ต้องเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี Intel ® เท่านั้น
  • ส่วนประกอบและระบบฮาร์ดแวร์ที่มีเสนอใน Marketplace ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • ต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel®: ส่วนประกอบต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต Intel
   • ต้องทำงานบนแพลตฟอร์ม Intel: ระบบต้องใช้โปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต Intel
   • ข้อกำหนดขั้นต่ำอื่นๆ: ผู้เผยแพร่ต้องแสดงข้อมูลสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้: (i) โปรเซสเซอร์/ชิปเซ็ต, (ii) ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ), (iii) เวลารอ, (iv) กำหนดเวลา MP, (v) หน่วยความจำ, (vi) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (vii) พอร์ต I/O, (vii) ขนาด, (ix) น้ำหนัก, (x) ขนาด/พอร์ตจอแสดงผล, (xi) สาย/ไร้สาย, (xii) ส่วนลูกค้าปลายทาง และ (xiii) ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
  • ซอฟต์แวร์ที่มีเสนอใน Marketplace ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • ต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel®: ซอฟต์แวร์ต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต Intel
   • ข้อกำหนดขั้นต่ำอื่นๆ: ผู้เผยแพร่ต้องให้ข้อมูลสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้: (i) ส่วนของลูกค้าปลายทาง, (ii) ข้อมูลจำเพาะของระบบฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำหรือที่เข้ากันได้ และ (iii) ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
  • บริการที่มีเสนอใน Marketplace ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • บริการดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Intel หรือระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel®
   • ข้อกำหนดขั้นต่ำอื่นๆ: ผู้เผยแพร่ต้องให้ข้อมูลสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้: (i) ส่วนของลูกค้าปลายทาง, (ii) ระบบฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง และ (iii) ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
  • โซลูชันที่มีเสนอใน Marketplace ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • ต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของของ Intel®: การออกแบบของโซลูชันต้องเข้ากันได้กับระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต Intel
   • ข้อกำหนดขั้นต่ำอื่นๆ: ผู้เผยแพร่ต้อง: (i) ระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, (ii) ให้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าโซลูชันมีอย่างน้อยหนึ่งระบบที่รวมไว้กับอย่างน้อยหนึ่งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์, (iii) ระบุส่วนของลูกค้าปลายทาง และ (iv) ระบุความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
  • ผู้เผยแพร่ต้องไม่โปรโมทหรือโฆษณาระบบที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel® หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของ Intel ใดๆ ใน Marketplace เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรืออย่างอื่น
  • ข้อเสนอใน Marketplace ต้องพร้อมให้บริการต่อบุคคลทั่วไป
  • ผู้เผยแพร่ต้องเผยแพร่ข้อเสนอที่ออกแบบหรือประทับตราโดยบริษัทที่ผู้เผยแพร่เป็นตัวแทนบน Marketplace เท่านั้น
  • ผู้เผยแพร่ต้องไม่เสนอเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานหรือพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Intel ใดๆ ที่ "หมดอายุแล้ว" หรือไม่มีให้ซื้อและใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปอีกต่อไป
  • ผู้เผยแพร่ต้องระบุลิงก์เชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อเสนอของตนในแท็บทรัพยากรของข้อมูลที่นำเสนอของตน
  • ผู้เผยแพร่ต้องประกาศถึงความพร้อมของข้อเสนอของตนใน Marketplace บนเว็บไซต์สาธารณะของตน และต้องมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าแสดงรายการของข้อเสนอของตนบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่เอง
  • ผู้เผยแพร่ต้องจัดหมวดหมู่ของข้อเสนอแต่ละรายการตามหลักการจัดหมวดหมู่อย่างน้อย 1 รายการที่ Intel จัดหาให้ Intel จะสงวนสิทธิในการจัดหมวดหมู่ข้อเสนอใดๆ อีกครั้งหากพิจารณาว่าหมวดหมู่ที่ผู้เผยแพร่เลือกนั้นไม่ถูกต้อง
  • เมื่อรวมผลิตภัณฑ์ Intel ในคำอธิบาย รูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อการตลาดของข้อเสนอ พาร์ทเนอร์ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องหมายการค้าและแบรนด์ Intel ซึ่งสามารถดูได้ที่:
   https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/trademarks/trademarks.html.
  • ผู้เผยแพร่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆ ในการรักษาความลับของ Intel อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่วางจำหน่ายของ Intel หากข้อเสนอมีหรืออ้างอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นสาธารณะ (เช่น อยู่ภายใต้การห้ามจำหน่าย) ข้อเสนอจะสามารถเผยแพร่ได้เฉพาะในมุมมองสำหรับพาร์ทเนอร์หรือมุมมองสำหรับ Intel เท่านั้น
 4. ข้อกำหนดด้านการเผยแพร่ทั่วไป
  • ผู้เผยแพร่ต้องเผยแพร่ข้อเสนออย่างน้อยหนึ่งรายการใน Marketplace ภายใน 60 วันหลังจากได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาใน Marketplace
  • ผู้เผยแพร่ต้องไม่เผยแพร่ข้อเสนอที่ซ้ำกัน Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อเสนอที่ซ้ำกัน
 5. รายการข้อเสนอ
  • ผู้เผยแพร่ต้องรวมข้อมูลโดยละเอียดของข้อเสนอในหน้าแสดงรายการของข้อเสนอ ซึ่งต้องมีความถูกต้องและทันสมัย ข้อมูลดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:
   • ชื่อของข้อเสนอ
   • หมวดหมู่ของข้อเสนอ (สามารถเลือกได้หมวดหมู่เดียวเท่านั้น)
   • อุตสาหกรรม (ต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งอุตสาหกรรม)
   • คำอธิบายของข้อเสนอ - คำอธิบายต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้:
    • ข้อมูล SKU
    • การนำเสนอมูลค่าของข้อเสนอ
   • Intel ขอแนะนำให้ระบุองค์ประกอบต่อไปนี้ในคำอธิบายของข้อเสนอ:
    • ข้อมูล SKU โดยละเอียด
    • การนำเสนอมูลค่าโดยละเอียด
    • คุณสมบัติ: การบรรยายข้อเท็จจริง 3-5 ประการเกี่ยวกับคุณสมบัติของข้อเสนอ
    • ประโยชน์: เหตุผล 3-5 ประการซึ่งอธิบายว่าข้อเสนอจะให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างไรบ้าง
   • ทรัพยากรของผู้ใช้ - ทรัพยากรที่นำเสนออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิดีโอสาธิต ภาพหน้าจอ เอกสารไวท์เปเปอร์ กรณีศึกษา หนังสือรับรอง และเอกสารทางเทคนิคโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อเสนอของผู้เผยแพร่บน Marketplace
   • ข้อมูลจำเพาะของข้อเสนอ: ข้อมูลจำเพาะของข้อเสนออาจรวมถึงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค, คุณสมบัติของซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีของ Intel หรือบุคคลที่สามที่รวมอยู่หรือนำมาใช้ในข้อเสนอ
  • ผู้เผยแพร่ต้องไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือขายเพิ่มเติมภายในหน้าแสดงรายการข้อเสนอของตนไปยังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีใน Marketplace
  • Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของหน้าแสดงรายการข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพ หาก Intel ทำการเปลี่ยนแปลงต่อรายละเอียดของหน้าแสดงรายการใดๆ Intel ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบก่อนจะเผยแพร่ข้อเสนอใน Marketplace
 6. การจัดเก็บข้อเสนอ
  • Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อเสนอออกจาก Marketplace ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เหตุผลที่ Intel อาจจัดเก็บข้อเสนอรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
   • ข้อเสนอไม่ได้สร้างผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใดๆ มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหกเดือน
   • ข้อเสนอได้รับผลตอบรับเชิงลบจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
   • ผู้เผยแพร่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือคู่มือการเผยแพร่เหล่านี้
  • ผู้เผยแพร่สามารถตัดสินใจจัดเก็บข้อเสนอของตนออกจาก Marketplace ได้ การจัดเก็บข้อเสนอช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าใหม่จะไม่สามารถเห็นข้อเสนอดังกล่าวใน Marketplace อีกต่อไป ผู้เผยแพร่สามารถขอให้ทีมสนับสนุนของ Intel ทำการจัดเก็บข้อเสนอเป็นกลุ่มได้ด้วยการส่งตั๋วการสนับสนุน