ฮับความรู้และแหล่งข้อมูล

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-52ca462e290248fb99cfadce4bb7c8a3","etm-77D03322-D0B8-4592-BF23-A1D15DB9C809"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649342","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10355_th","field":"stm_10355_th","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Subject","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2},{"facetId":"@stm_10382_th","field":"stm_10382_th","type":"specific","basePath":"Content Format","displayName":"Content Format","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":0,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Analytics","tags":[{"relationship":"OR","value":"Analytics","id":"etm-b47068d7211b481d82c7e8dd89401e95"},{"relationship":"OR","value":"Business Intelligence (BI)","id":"etm-0f220aad4c3c43228398c28824e70a0d"},{"relationship":"OR","value":"Big Data","id":"etm-cfa052abf4e04bc4b945fe1a5680777e"}]},{"title":"Artificial Intelligence","tags":[{"relationship":"OR","value":"Artificial Intelligence (AI)","id":"etm-b543349dfd0747fa99ab2673f4042144"},{"relationship":"OR","value":"Computer Vision","id":"etm-519e906f30694108a34f26dc16ade899"},{"relationship":"OR","value":"Visual Computing","id":"etm-7cda0f2103a2415695048712a04656ad"}]},{"title":"Client Computing","tags":[{"relationship":"OR","value":"Client Computing","id":"etm-a6dab7fe162a4e049e340e13b15f2116"},{"relationship":"OR","value":"PC Upgrades","id":"etm-f182185f77194c08a4ae28d52b4987c2"}]},{"title":"Cloud Computing","tags":[{"relationship":"OR","value":"Cloud Computing","id":"etm-74aaa36986364101bb78ec870c47f854"}]},{"title":"Data Center","tags":[{"relationship":"OR","value":"Data Centers (DC)","id":"etm-98a3d91f714742ec812ea877dcbeb6a3"},{"relationship":"OR","value":"Enterprise Architecture (EA)","id":"etm-ef78584dfb23464cb63b44d12cc7b047"},{"relationship":"OR","value":"Enterprise Computing","id":"etm-8bf3c28714744016969acdad9e9b10f6"},{"relationship":"OR","value":"High Performance Computing (HPC)","id":"etm-4251d377e2514f7c8ec9e883b0808ab4"},{"relationship":"OR","value":"IT Organizations","id":"etm-24b87d4740654591841cf0fbc5dad94b"},{"relationship":"OR","value":"IT Performance","id":"etm-c06fc13c1811479495e77c5edc37de62"},{"relationship":"OR","value":"IT Transformation","id":"etm-1fc40b797fce4a889ebcc4d4bb31ed6c"},{"relationship":"OR","value":"Platform Analysis, Tuning, and Performance Monitoring","id":"etm-6a1bcf86524f4d57b1136c3a8e2e22a8"},{"relationship":"OR","value":"Reliability, Availability, and Serviceability (RAS)","id":"etm-565290bd2ee149ed88ac117da04ee269"},{"relationship":"OR","value":"Storage and Memory","id":"etm-74785a5c34194531b44150f984099db2"},{"relationship":"OR","value":"Sustainability","id":"etm-c9f44fb0240b4e9f875c57f531de9818"}]},{"title":"Network, Edge and IoT","tags":[{"relationship":"OR","value":"Connectivity","id":"etm-3792ac612ef8435cbecf1f94b5637ff4"},{"relationship":"OR","value":"Edge Computing","id":"etm-e8e76f55df59440f85ed0062d74af2a4"},{"relationship":"OR","value":"Intelligent Edge","id":"etm-1a133ac8ca014bf1aa9800e190345ba2"},{"relationship":"OR","value":"Internet of Things (IoT)","id":"etm-a77f4a815e0a456fa6a2d7bea980749d"},{"relationship":"OR","value":"Media Delivery","id":"etm-6aabb899c4924660a7bc78ef372ca230"},{"relationship":"OR","value":"Networking","id":"etm-8c59181bf7404ee79892189493e6e721"},{"relationship":"OR","value":"Porting","id":"etm-4bdbc971cc27478191bba23194814c39"},{"relationship":"OR","value":"Signal Processing","id":"etm-41dd5a820d7f483ea5aa8add3e31b5c4"}]},{"title":"Sales Enablement","tags":[{"relationship":"OR","value":"Sales and Marketing","id":"etm-ad9cbeea7e5a4f8f9cf118d6c90a4fc6"},{"relationship":"OR","value":"Brand Hub Branded Stories","id":"etm-7e89bb8fd2084164b4ab8976f3249be1"},{"relationship":"OR","value":"Business Competitors","id":"etm-088cdac88f1c4c908754518493c7c4f0"},{"relationship":"OR","value":"Partner Enablement","id":"etm-660150be0e814362bbf1d8ea8d022612"},{"relationship":"OR","value":"Sales Enablement","id":"etm-46cfa547fb8f4cfeb1cdf08dae9c79e9"}]},{"title":"Security","tags":[{"relationship":"OR","value":"Information Security (InfoSec)","id":"etm-8eebdce4c4354b37beace399e432f0f1"},{"relationship":"OR","value":"Security","id":"etm-57fc8d86ed9b48d7a9fc68cadbc767aa"},{"relationship":"OR","value":"Confidential computing","id":"etm-faa0acf8f2f04b76b2cfb5eb2155d796"},{"relationship":"OR","value":"Data Protection","id":"etm-42542d1248d94c4c95210884ac9a6784"},{"relationship":"OR","value":"Enterprise Security","id":"etm-def88d388b9c43b882b1de4cf4874c87"},{"relationship":"OR","value":"Identity and Access Management (IAM)","id":"etm-4c008b67cf92413dad81ed0cca0425f6"},{"relationship":"OR","value":"Internet of Things (IoT) Security","id":"etm-7a63ef423be743bb9ce97344f77a62a7"},{"relationship":"OR","value":"Product Security Incident Response Team (PSIRT)","id":"etm-e8bb1f254c1e4d2aaa7a7c24f2a11813"}]},{"title":"Software","tags":[{"relationship":"OR","value":"Code Modernization","id":"etm-916bce6f0d514702b3527fdce1864f40"},{"relationship":"OR","value":"Open Ecosystem and Software Solutions","id":"etm-b8e118c3e0d64163aa3fef724a09a306"},{"relationship":"OR","value":"Software Development","id":"etm-5358fb6ef892436188a93ba0384b1143"}]}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้