เอกสารข้อมูล: วิธีวัดประสิทธิภาพเวลาการเรียกใช้งานโค้ดบนสถาปัตยกรรมชุด® Intel® IA-32 และ IA-64

เอกสารข้อมูล: วิธีวัดประสิทธิภาพเวลาการเรียกใช้งานโค้ดบนสถาปัตยกรรมชุด® Intel® IA-32 และ IA-64

เอกสารข้อมูล: วิธีวัดประสิทธิภาพเวลาการเรียกใช้งานโค้ดบนสถาปัตยกรรมชุด® Intel® IA-32 และ IA-64

เอกสารข้อมูล: ระบุวิธีการวัดรอบสัญญาณนาฬิกาที่ใช้การเรียกใช้งานรหัส C (v.1, กันยายน 2010)