Intel® Active Management Technology: ความพร้อมในการจัดการจากระยะไกลสำหรับ DSS

Intel® Active Management Technology: ความพร้อมในการจัดการจากระยะไกลสำหรับ DSS

Intel® Active Management Technology: ความพร้อมในการจัดการจากระยะไกลสำหรับ DSS

เอกสารไวท์เปเปอร์: อธิบายวิธีการ Intel® Active Management Technology สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำหรับกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการตรวจสอบซ่อมแซมและปกป้องเครือข่าย (1, ๒๐๑๒มิถุนายน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง