แผนผังบอร์ด Intel Agilex® 7 FPGA I-Series Transceiver Development (6x F-Tile)

790868
2023-09-25
Public