ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย TCO ที่ต่ํากว่าสําหรับ VMware vSAN ESA ด้วย Supermicro X13 BigTwin

790608
2023-08-31
Public