เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฝังตัวด้วย Intel Simics® Simulator สําหรับ Intel® FPGA

Intel Agilex® 5 FPGA D-Series and E-Series

787064
2023-09-08
Public