การสังเคราะห์ทางกายภาพขั้นสูงในซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Pro Edition

Intel® FPGA Development Tools Support

786711
2023-08-21
Public