โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300: Vol. 1

600229
2010-01-01
Public