ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1“The Forrester Tech Tide: Artificial Intelligence For Business Insights, Q3 2018,” Forrester, September 2018, https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Artificial+Intelligence+For+Business+Insights+Q3+2018/-/E-RES143252.
2Intel® compilers may or may not optimize to the same degree for non-Intel microprocessors for optimizations that are not unique to Intel® microprocessors. These optimizations include SSE2, SSE3, and SSSE3 instruction sets and other optimizations. Intel does not guarantee the availability, functionality, or effectiveness of any optimization on microprocessors not manufactured by Intel. Microprocessor-dependent optimizations in this product are intended for use with Intel microprocessors. Certain optimizations not specific to Intel® microarchitecture are reserved for Intel microprocessors. Please refer to the applicable product user and reference guides for more information regarding the specific instruction sets covered by this notice.
3

เทคโนโลยีต่างๆ ของ Intel® อาจต้องการฮาร์ดแวร์ที่เปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์ หรือการเปิดใช้บริการ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป