โซลูชั่น V-by-One เอฟพีจีเอ Intel®

โซลูชัน

คำอธิบาย

อุปกรณ์

อินเตอร์เฟซทางกายภาพ

ตัวรับส่งสัญญาณในตัว I/O ภายในเอฟพีจีเอ ให้โปรโตคอล PHY ที่สนับสนุนสูงสุด 32 เลน ถึง 3.75 Gbps

พาร์ทเนอร์คอร์ IP V-by-One

คอร์ IP V-by-One HS ของ Bitec (การสนับสนุน specification revision 1.1)

ฮาร์ดแวร์การพัฒนา